Nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng đại học

Nghiệp vụ sư phạm giảng viên cao đẳng đại học

Thông báo chiêu sinh Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng đại học Căn cứ vào thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc: Ban hành...
read more