Khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

Khóa học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC – CAO ĐĂNG Chương trình “Bồi Dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại hoc – cao đẳng” được đào tạo theo thông tư số 12/TT/2013-BGDĐT dành cho những đối tượng...
read more
Khóa học phương pháp dạy kỹ năng sống học tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội/ Cấp chứng chỉ

Khóa học phương pháp dạy kỹ năng sống học tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội/ Cấp chứng chỉ

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP DẠY KỸ NĂNG SỐNG TRONG TRƯỜNG HỌC Kỹ năng sống được coi trọng vì có tác dụng lớn trong hình thành tư duy, nhân cách mỗi người. Đó là thái độ sống, giá trị...
read more
No Image

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng đại học

CHƯƠNG TRÌNH Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /TT-BGDĐT ngày 12  tháng 4  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)...
read more