Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng đại học

Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên cao đẳng đại học

CHƯƠNG TRÌNH Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /TT-BGDĐT ngày 12  tháng 4  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) ───────────────...
read more