Khai giảng lớp hiệu trưởng trường mầm non

Khai giảng lớp hiệu trưởng trường mầm non

Khai giảng lớp hiệu trưởng trường mầm non (Cấp chứng chỉ theo Phôi Bộ Giáo Dục Đào Tạo) 1. Mục tiêu khóa học – Có khả năng lãnh đạo và quản lý toàn diện các hoạt động trong trường mầm...
read more