Học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

Thông báo tuyển sinh Kế toán trưởng hành chính trong sự nghiệp 1. Mục tiêu – Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý kinh tế, tài chính, kế toán,...
read more
Nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp

Nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp

THÔNG BÁO CHIÊU SINH MỞ LỚP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP —-o0o—- Căn cứ Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều...
read more