Nghiệp vụ kế toán thuế

Nghiệp vụ kế toán thuế

Thông báo chiêu sinh Mở lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán thuế —–o0o—–   1. Mục tiêu – Bồi dưỡng cho cán bộ kế toán, kiểm toán, quyết toán thuế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính...
read more