Câu hỏi ôn tập lớp NVSP giáo viên TCCN K1.2019

CÂU HỎI ÔN TẬP

MÔN KỸ NĂNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Câu 1: Phương pháp dạy học nhóm là gì? Ưu, nhược điểm và các bước tiến hành PPDH nhóm. Biện pháp nâng cao hiệu quả PPDH nhóm.

Câu 2: Trình bày nội dung cơ bản  kỹ thuật dạy học theo sơ đồ tư duy. Lấy ví dụ minh họa.

Câu 3: Phân tích 5 nguyên tắc dạy học

MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG

Câu 1: Anh/Chị hãy chọn một đề tài khoa học: Xác định tên đề tài; xác định mục đích nghiên cứu; đối tượng, khách thể nghiên cứu;  phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Trên cơ sở đó dự kiến kế hoạch nghiên cứu đề tài đó.

Câu 2: Trình bày cách xác định đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ? Cho ví dụ.

MÔN GIÁO DỤC HỌC NGHỀ NGHIỆP

Câu 1: Thầy Cô hãy thiết kế Đề cương chi tiết cho môn học nghề/môn học/bài học mà Thầy Cô yêu thích, đang dạy hoặc sẽ dạy, bao gồm những phần sau:

  • Mô tả môn học: Tên môn học, thời lượng môn học (số tiết lý thuyết, số tiết thực hành), mô tả tổng quan về môn học.
  • Mục tiêu môn học: Các mục tiêu về Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ mà sau khi học xong môn học (hoặc bài học) đó người học sẽ đạt được.
  • Nội dung giảng dạy: Môn học bao gồm những chương nào hoặc những bài nào, mỗi chương hoặc bài dự kiến được dạy trong vòng bao nhiêu tiết (bao nhiêu tiết lý thuyết, bao nhiêu tiết thực hành cho bài đó), những đề mục con của mỗi bài (ví dụ: 1.1; 1.2; 1.3,…, 2.1; 2.2;…).
  • Liệt kê, trình bày các phương tiện giảng dạy và các phương pháp giảng dạy dự kiến sẽ áp dụng cho các bài hoặc các chương trong môn học.
  • Liệt kê và trình bày những bài tập, bài kiểm tra, bài thi sẽ áp dụng cho môn học (hoặc bài học) đó. Ghi chú: các bài tập, bài kiểm tra, bài thi có khả năng đo lường được các mục tiêu môn học đã đề ra ban đầu.

Câu 2: Phân tích nguyên tắc giáo dục trong tập thể và bằng tập thể.cho ví dụ minh họa.

MÔN TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC

Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày một số nội dung trong phát triển chương trình đào tạo và lấy ví dụ minh hoạ cho từng nội dung?

Câu 2: Anh (Chị) hãy trình bày các dạng hoạt động cơ bản của các nhà phát triển và các mô hình phát triển trong chương trình dạy học?

Câu 3: Thế nào là tổ chức quá trình đào tạo? Anh (Chị) hãy viết một Đề cương chi tiết môn học mà Anh/Chị sẽ giảng dạy trong thực tế làm rõ từng phần nội dung trong đề cương chi tiết môn học như: Mục tiêu môn học, chuẩn đầu ra, mô tả tóm tắt học phần, đánh giá sinh viên, nội dung chi tiết học phần và phân bổ thời gian môn học…..?

Câu 4: Tại sao nói việc tổ chức hoạt động giáo dục cần phải tác động đồng thời về mặt nhận thức, hành vi,tình cảm của người học cho ví dụ minh họa.

MÔN TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM VÀ GIAO TIẾP ỨNG XỬ SƯ

Câu 1: Để tạo nên chất lượng trọn vẹn của 1 giờ dạy nó là tổng hợp của những kỹ năng nào? Anh/ Chị hãy phân tích các kỹ năng đó và rút ra ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động giảng dạy của mình.

Câu 2: Để thiết lập quan hệ giao tiếp tốt giữa giáo viên với học sinh, theo anh/chị cần thực hiện nguyên tắc ứng xử sư phạm nào? Phân tích các nguyên tắc đó và rút ra ý nghĩa quan trọng với nghề nghiệp của mình.

Câu 3: Nêu những yếu tố cơ bản nhất cần có ở người dạy học (giải thích vì sao cần có) để có thể giảng dạy tốt?

SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG NGHỆ TRONG DẠY

Câu 1: Phương tiện dạy học là gì? Phân biệt phương tiện dạy học truyền thống và phương tiện dạy học hiện đại. Cho ví dụ minh hoạ.

Câu 2: Trình bày yêu cầu khi sử dụng phương tiện dạy học. Theo anh (chị), làm thế nào để sử dụng có hiệu quả phương tiện dạy học?

Câu 3: Hãy phân tích và lấy ví dụ chứng minh về nguyên tắc sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong quá trình dạy một học phần nào đó của Anh (chị)?

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

Câu 1: Nêu tên các bước trong quy trình để thiết kế một bài giảng điện tử.

Câu 2: Thiết kế nội dung các slide trong phần giới thiệu một học phần mà anh chị chọn.

Câu 3: Làm thế nào để khai thác hiệu quả tài nguyên trên mạng Internet. Cho ví dụ minh họa?

Câu 4: Liệt kê hệ thống tập tin trong thiết kế bài giảng điện tử và mục đích của chúng.